Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

7 / 100

NICKTRANS S.R.L., cu sediul social în Str. Slatioara nr.13, Bloc C9, Scara A, Ap.1,  mun.Suceava, jud.Suceava CUI 16220959, oferă servicii poștale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiții:

Tuturor salariatilor le este interzis sa transporte in colete sau asupra lor diverse bunuri si valori apartinand clientilor cum ar fi: produse din tututun si tigarete, diverse sume de bani, valute, droguri, arme, bauturi alcoolice accizabile, substante interzise, substante stupefiante si psihotrope, plante, substante si preparate ce contin substante stupefiante si psihotrope care prezinta interes in medicina,supuse unui control strict si alte produse care sunt interzise transportului.

Salariatii au obligativitatea de a verifica continutul coletelor pe care le transporta. Toate coletele se vor prezenta desigilate pentru a putea fi verificate.

S.C NICKTRANS S.R.L. NU FACE DESPAGUBIREA CLIENTILOR CU SUME DE BANI REFERITOARE LA PRODUSELE INTERZISE TRANSPORTULUI.

NICKTRANS S.R.L. acceptă trimiterile poștale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poștale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poștală revin expeditorului.

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripția „Fragil”. NICKTRANS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenție specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

NICKTRANS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poștale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).  

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poștale:

– 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

– 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poștale este de 31,5 kg.

NICKTRANS S.R.L. nu acceptă trimiteri poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent ori etichete sau inscripții vechi neîndepărtate. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porțiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părți ale acestora, muniții etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

NICKTRANS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale – reținerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

NICKTRANS S.R.L. asigură livrarea trimiterilor poștale interne în termen de 2 zile lucrătoare, respectiv în termen de 4 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poștale internaționale.

NICKTRANS S.R.L. nu furnizează servicii poştale având ca obiect bunuri cu valoare declarată.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

În cazul imposibilității de predare a trimiterilor poștale către destinatar (sau persoana autorizată), NICKTRANS S.R.L. va înștiința destinatarul printr-un aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

NICKTRANS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poștală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 5 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare și a termenelor de returnare, astfel stabiliți în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poștale, NICKTRANS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 15 % din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poștale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, NICKTRANS S.R.L. va păstra la dispoziție aceste trimiteri poștale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poștale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea NICKTRANS S.R.L.

NICKTRANS S.R.L.. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poștale atunci când, după preluarea trimiterii poștale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conține bunuri interzise la transport ori care nu respectă condițiile speciale de transport stabilite conform legislației în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poștale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau altor trimiteri poștale.

NICKTRANS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poștale interne, cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menționate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

În caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, NICKTRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poștale interne cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

NICKTRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

NICKTRANS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

NICKTRANS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamația utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulțumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalități: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale NICKTRANS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa Str. Triajului nr.52, mun.Suceava,  jud.Suceava sau prin e-mail, la adresa nicktrans_sv@yahoo.com.

NICKTRANS S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeași modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamație, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamației printr-un serviciu poștal cu confirmare de primire,  prin adresă scrisă în situația primirii reclamației printr-un serviciu poștal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamației, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamației.

Reprezentanții NICKTRANS S.R.L. vor analiza reclamația primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri)  de către NICKTRANS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, NICKTRANS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa Triajului nr.52, mun.Suceava,  jud.Suceava.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale NICKTRANS S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a NICKTRANS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi NICKTRANS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.